Gọi: 0366 666 720

 NHÓM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC STT TÊN SẢN PHẨM XUẤT XỨ QUY CÁCH 1 AMOXICILLIN SODIUM STERILE India 10 Kg/Thùng 2 AMOXICILLIN TRIHYDRATE MICRONISED India 25 Kg/Thùng 3 AMOXICILLIN TRIHYDRATE POWDER China 25 Kg/Thùng 4 AMPICILLIN SODIUM STERILE India 10 Kg/Thùng 5 AMPICILLIN TRIHYDRATE MICRONISED India […]

 NHÓM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC

STTTÊN SẢN PHẨMXUẤT XỨQUY CÁCH
1AMOXICILLIN SODIUM STERILEIndia10 Kg/Thùng
2AMOXICILLIN TRIHYDRATE MICRONISEDIndia25 Kg/Thùng
3AMOXICILLIN TRIHYDRATE POWDERChina25 Kg/Thùng
4AMPICILLIN SODIUM STERILEIndia10 Kg/Thùng
5AMPICILLIN TRIHYDRATE MICRONISEDIndia25 Kg/Thùng
6AMPICILLIN TRIHYDRATE POWDERChina25 Kg/Thùng
7ANALGINChina25 Kg/Thùng
8APRAMYCIN SULPHATEChina10 Bou/Thùng
9BROMHEXINE HCLIndia25 Kg/Thùng
10BUTAFOSFANChina25 Kg/Thùng
11CALCIUM GLUCONATEChina25 Kg/Thùng
12CEFOTAXIME  SODIUM STERILEIndia10 Kg/Thùng
13CEFALEXINE MONOHYDRATE POWDERIndia / China25 Kg/Thùng
14CEFTIOFUL HCLChina1 Kg/Lon
15CEFQUINOME SULFATE MICRONIZEDChina1 Kg – 2 Kg/Lon
16CHLORTETRACYCLINE HCLChina25 Kg/Thùng
17COLISTIN SULPHATEChina20 Kg/Thùng
18DEXAMETHASONE ACETATEChina0.5 Kg/Lon
19DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATEChina0.5 Kg – 1 Kg/Lon
20DIAVERIDINE HCLChina25 Kg/Thùng
21DOXYCYCLINE HYCLATEChina25 Kg/Thùng
22ERYTHROMYCIN THIOCYANATEChina20 Kg/Thùng
23FENBENDAZOLEChina25 Kg/Thùng
24FLORFENICOLChina25 Kg/Thùng
25FLUMEQUINE BASEChina25 Kg/Thùng
26FLUMEQUINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
27FLUNIXIN MEGLUMINEChina25 Kg/Thùng
28GENTAMYCIN SULPHATE STERILEChina 5 Bou/Lon
29IVERMECTINChina1 Kg/Lon
30KANAMYCIN MONO SULPHATEChina19,7 Kg/Thùng
31LEVAMISOLE HCLChina25 Kg/Thùng
32LINCOMYCIN HCLChina20 Bou/Thùng
33LIDOCAINE HCLIndia25 Kg/Thùng
34MARBOFLOXACINChina1 Kg/Lon
35NEOMYCIN SULPHATEChina20 Bou/Thùng
36NORFLOXACIN BASEChina25 Kg/Thùng
37NORFLOXACIN HCLChina25 Kg/Thùng
38NYSTATINRomania
Czech Republic
100 Bou/Thùng
39OXYTETRACYCLINE BASEChina25 Kg/Thùng
40OXYTETRACYCLINE HCLChina25 Kg/Thùng
41PARACETAMOLChina25 Kg/Thùng
42PENICILLIN G BENZATHINEChina20 Bou/Thùng
43PENICILLIN G POTASSIUM STERILEChina18 Kg/Thùng
44PENICILLIN G PROCAINE STERILEChina20 Bou/Thùng
45PIPERAZINE CITRATEIndia25 Kg/Thùng
46PRAZIQUANTELChina25 Kg/Thùng
47SPECTINOMYCIN HCLChina20 Kg/Thùng
48SPIRAMYCIN ADIPATEChina25 Kg/Thùng
49STREPTOMYCIN SULPHATE ORALChina20 Bou/Thùng
50STREPTOMYCIN SULPHATE STERILEChina5 Bou/Lon
51SULPHACHLOROPYRIDAZINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
52SULPHADIAZINE BASEChina25 Kg/Thùng
53SULPHADIAZINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
54SULPHADIMETHOXINE BASEChina25 Kg/Thùng
55SULPHADIMETHOXINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
56SULPHADIMIDINE BASEChina25 Kg/Thùng
57SULPHADIMIDINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
58SULPHAGUANIDINEChina25 Kg/Thùng
59SULPHAMETHOXAZOLEIndia25 Kg/Thùng
60SULPHAMONOMETHOXINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
61SULPHAQUINOXALINE SODIUMChina25 Kg/Thùng
62TETRACYCLINE HCLChina25 Kg/Thùng
63THIAMPHENICOLChina25 Kg/Thùng
64TIAMULIN FUMARATEBulgaria / China15 Kg – 25 Kg/Thùng
65TILMICOSIN BASEChina20 Kg/Thùng
66TILMICOSIN PHOSPHATEChina15 Kg – 20 Kg/Thùng
67TOLTRAZURILChina1 Kg/Lon
68TRIMETHOPRIM MICRONIZEDChina25 Kg/Thùng
69TRIMETHOPRIM POWDERChina25 Kg/Thùng
70TYLOSIN BASEChina20 Kg/Thùng
71TYLOSIN TARTRATE INJECTIONBulgaria25 Kg/Thùng
72TYLOSIN TARTRATE NORMALBulgaria25 Kg/Thùng
73TYLOSIN TARTRATE ORALBulgaria25 Kg/Thùng
74TYLVALOSIN ( Acetylisovaleryltylosin Tartrate )China10 Kg/Thùng

Gọi: 0366 666 720